Siirry suoraan sisältöön

Raportointi ja kirjoitusviestintä (2 op)

Toteutuksen tunnus: IT10010-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Juha Suomalainen
  • Minna Sarola

Vastuuopettaja

Juha Suomalainen

Ryhmät

  • ITNS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat tuottaa ohjeiden mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä. Osaat arvioida omaa viestintäosaamistasi ja ymmärrät kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessia ja oman ammattitaidon kehittämistä. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta.

Sisältö

- Opinnäytetyön kirjoitusohjeen mukainen raportointi.
- Korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet.
- Tutkimusraportointiin liittyvät tekstilajit ja niiden tunnistaminen.
- Tekstin rakenne ja jäsentely.
- Tiedonhankinta.
- Kielenhuolto.

Aika ja paikka

- Opinnäytetyön kirjoitusohjeen mukainen raportointi.
- Korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet.
- Tutkimusraportointiin liittyvät tekstilajit ja niiden tunnistaminen.
- Tekstin rakenne ja jäsentely.
- Tiedonhankinta.
- Kielenhuolto.

Oppimateriaalit

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2013 tai uud. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita.
Tarkoma, E. & Vuorijärvi, A. 2012 tai uud. Ammattisuomen käsikirja. Helsinki: WSOY.
Muu opettajan osoittama materiaali.
Moodlerooms-aineistot.

Opetusmenetelmät

Osaat tuottaa ohjeiden mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä. Osaat arvioida omaa viestintäosaamistasi ja ymmärrät kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessia ja oman ammattitaidon kehittämistä. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 20 tuntia, harjoitustyöt 10 tuntia, itsenäistä opiskelua 23 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on oppitunneilla aktiivinen ja läsnäolo-% on väh. 75 %. Opiskelija noudattaa aikatauluja ja tekee annetut tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suorittaa hyväksytysti lopputentin.

Hylätty: Opiskelija ei ole oppitunneilla aktiivinen ja läsnäoloprosentti on vähemmän kuin 75 %. Opiskelija ei tee annettuja tehtäviä ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija ei suorita hyväksytysti lopputenttiä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävänannoissa ja tehtävien palauttamisessa sekä lisäaineiston jakamisessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja -työtilaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, tehtävien suorittaminen ja lopputentti.