Siirry suoraan sisältöön

English for Construction Engineering (3 op)

Toteutuksen tunnus: IR10019-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Johanna Nieminen

Vastuuopettaja

Liisa Sandvall

Ryhmät

  • IRNS22
    Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää yleisteknistä englannin kieltä ja hallitsee oman alansa perussanaston
- ymmärtää englanninkielen tarpeen työelämässä ja osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan englanninkielisen työnhakumenettelyn yhteydessä
- selviytyy yleisimmistä jokapäiväisistä suullisista kielenkäyttötilanteista
- osaa esitellä oman alansa teknisen tuotteen, palvelun tai yksinkertaisen prosessin sekä osaa viestiä asianmukaisesti asiakaspalvelutilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
- osaa laatia ja esittää suullisia esityksiä ja hahmottaa lyhyiden raporttien laadinnan periaatteet englanniksi sekä osaa apuneuvoja käyttäen tulkita oman alansa tekstejä.

Sisältö

- omasta itsestä ja opinnoista kertominen suullisesti ja kirjallisesti
- mielipiteen ilmaisu
- small talk
- viestinnän tyylit ja rekisteri
- insinöörin työtehtävät englannin kielellä
- oman alan perussanasto: materiaalit, muodot, mitat, yksiköt, tuote, palvelut, valmistusmenetelmät, asumissanasto, rakennustyypit, tilamerkinnät, talonrakentamisen perussanasto
- esitystaidot
- asiakaspalvelutilanteet
- puhelin- ja sähköpostiviestintä
- työnhakumenettely, haastattelu ja asiakirjat
- kulttuurienvälisen viestinnän perusasioita
- raportoinnin perusteet

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla opit kertomaan omasta itsestä ja opinnoistasi sekä sullisesti että kirjallisesti. Osaat myös ilmaista oman mielipiteesi ja hallitset small talk-periaatteet.
Tutustut myös erilaisiin viestinnän tyylilajeihin ja rekistereihin. Tutustut myös rakennusinsinöörin tehtäviin ja opiskelet rakennusalan perussanastoa kuten
materiaalit, muodot, mitat, yksiköt, tuote, palvelut, valmistusmenetelmät, asumissanasto, rakennustyypit ja tilamerkinnät.
Tällä opintojaksolla opit myös esitystaitoja englanniksi ja opit puhelin- ja sähköpostiviestintää.
Opintojaksolla käyt läpi englanninkileisen työnhakumenettelyn, haastattelun ja asiakirjat. Opit myös kulttuurienvälisen viestinnän perusasioita.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: 0-5
Arvioinnin taitotaso B2 (CEFR) ammatillinen kieli (media).
Lähtötasovaatimus opintojaksolla on vähintään B1. Lähtötaso testataan kaikilta opiskelijoilta opintojen alussa ensimmäisenä vuonna (esim. Dialang-testi yleisenglannin rakenteet ja sanasto). Jos taitotaso ei ole riittävä, opiskelija osallistuu kertauskurssille English Refresher, jonka voi suorittaa myös yhtäaikaa englannin tutkintoonjohtavan opintojakson kanssa.

CEFR = Common European Framework of Reference

Arviointiasteikko: 0-5, Eurooppalaisen taitotasoasteikon (CEFR) tasolla B2, sovellettuna ammattikorkeakoulun ammattillisen kieltenopetuksen vaatimuksiin.
1 = hyväksytty; 0 = hylätty
Taitotaso A1-C2 testataan opintojen alussa, ja tarvittaessa opiskelija voi osallistua kertauskurssille English Refresher, joka tukee tutkintoon johtavien opintojen suorittamista.

Arvosanakuvaukset:

Kirjoittaminen (B2):
Arvosana 5
Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista ja monipuolista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja.
Arvosana 3-4
Aiheen käsittely on melko monipuolista ja se vastaa tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti selkeää ja loogista tai kohtalaisen loogista. Teksti on sidosteista, pieniä puutteita voi esiintyä. Tyyli on asiaankuuluvaa, pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Kieli on sujuvaa ja selkeää ja melko virheetöntä. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hallussa ja riittävät viestin välittämiseen melko hyvin. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa ilmenee joitakin puutteita.
Arvosana 1-2
Aiheen käsittely moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikää etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Sidosteisuudessa on puutteita ja teksti ei täysin vastaa tyylikonventioita tai on tyylikonventioiden vastaista. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin yksinkertaisia rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee jonkin verran virheitä. Aiheita on käsitelty suppeasti ja yksipuolisesti. Teksti etenee usein epäloogisesti ja kieli sisältää melko paljon yksinkertaisia ilmaisuja, ja niissä esiintyy virheitä.
0= Opiskelija ei tee tehtävää tai ymmärrä tehtävänantoa. Mekittävä osa tehtävästä jää tekemättä. Opiskeijan välittämä viesti (puhe/teksti) ei mene perille, tekstiä tai puhetta on mahdoton seurata.

Puhuminen (B2):
Arvosana 5
Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaista, osuvaa ja loogista. Siirtymät ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista.
Arvosana 3-4
Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhe on loogista ja johdonmukaista ja sidosteista. Vuorovaikutus on taitavaa ja nonverbaalinen viestintä tukee puhetta. Kieli on pääosin sujuvaa ja selkeää, puhuja onnistuu hyvin. Puhetta on helppo seurata, vaikkei se ole aina johdonmukaista. Sidosteisuudessa on joitakin puutteita. Opiskelija saa kontaktin puhekumppaniinsa/kuulijoihin, ja hän osaa käyttää nonverbaalin viestinnän keinoja. Kieli on sujuvaa ja selkeää, vaikka katkoja, epäröintiä ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä.
Arvosana 1-2
Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti tai tyydyttävästi. Puhetta ei ole aina helppo seurata, sidosteisuudessa on huomattavia puutteita tai se puuttuu lähes täysin. Esitys on epävarmaa ja vuorovaikutus on puutteellista. Kieli on melko hidasta, yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Puheen jäsentely ja johdonmukaisuus puuttuvat. Sidosteisuus puuttuu lähes täysin. Vuorovaikutuksessa on vielä puutteita. Kieli on melko takeltelevaa, tauot ovat melko pitkiä ja ääntäminen häiritsee joskus puheen ymmärrettävyyttä. Opiskelija käyttää perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.

0 = Opiskelija ei tee tehtävää tai ymmärrä tehtävänantoa. Merkittävä osa annetusta tehtävästä jää tekemättä. Opiskelija jättää tehtävän kesken. Opiskelijan välittämä viesti ei mene perille. Tekstiä tai puhetta on erittäin vaikeaa tai mahdotonta seurata.

Opintojakson arviointikriteerinä ovat myös mahdollisen kokeen sekä harjoitustehtävien hyväksytty suoritus ja aktiivinen osallistuminen opintojaksolle sekä lähiopetuksessa että Moodlessa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tuota riittävästi näyttöjä arviointia varten.
Opiskelija ei saavuta arvosana 1:n vaatimuksia.

Opiskelijan englanninkielisessä viestinnässä ilmenee sellaisia (sisällöllisiä, tyylillisiä, sanastollisia tai kieliopillisia) puutteita, etteivät kirjalliset tai suulliset viestit välity ymmärrettävästi kohdeyleisölle (Taitotaso ei ole riittävä).

Opiskelijan panos oman viestintätaitonsa kehittämiseen on puutteellinen, mm. poissaolojen ja palautusten myöhästymisen takia. Hän ei myöskään ota vastuuta ryhmässä toimimisesta ja vuorovaikutuksesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista ja monipuolista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja.