Siirry suoraan sisältöön

Raportointi (2 op)

Toteutuksen tunnus: IK10002-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.10.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Minna Hoffren

Vastuuopettaja

Juha Suomalainen

Ryhmät

  • IKNS22
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa ohjeiden mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä. Opiskelija osaa arvioida viestintäosaamistaan ja ymmärtää kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessia ja ammattitaidon kehittämistä. Opiskelija osaa hakea tarvitsemaansa tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta.

Sisältö

- Korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet ja tekstin makrorakenteet
- Opinnäytetyön kirjoitusohjeen ja SFS 2487 -standardiasiakirjamallin mukainen raportointi
- Raportointiin liittyvät merkinnät ja tekstilajit (mm. suora esitys, referaatti, tiivistelmä, viite- ja lähdemerkinnät)
- Microsoft Word raportoinnin työkaluna
- Tiedonhaku
- Kielenhuolto

Aika ja paikka

Wärtsilä-talo 29.8.2022 - 16.10.2022

Oppimateriaalit

Kauppinen, A., Nummi, J. & Savola, T. 2012 tai uud. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Helsinki: Edita. Muu opettajan osoittama materiaali.
Moodlerooms-aineistot.

Opetusmenetelmät

Osaat tuottaa ohjeiden mukaisia, laadulliset kriteerit täyttäviä kirjallisia tehtäviä. Osaat arvioida viestintäosaamistaan ja ymmärtää kirjoitusviestinnän merkityksen osana oppimisprosessia ja ammattitaidon kehittämistä. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta.

- Korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet ja tekstin makrorakenteet.
- Opinnäytetyön kirjoitusohjeen ja SFS 2487 -standardiasiakirjamallin mukainen raportointi.
- Raportointiin liittyvät merkinnät ja tekstilajit (mm. suora esitys, referaatti, tiivistelmä, viite- ja lähdemerkinnät).
- Microsoft Word raportoinnin työkaluna.
- Tiedonhaku.
- Kielenhuolto.

- Harjoitukset ja lopputentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu 22 t, harjoitustehtävät 10 t, itsenäinen työskentely 6 t, kirjallisuuteen ja oppimateriaaliin perehty­minen 6 t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opiskelija on oppitunneilla aktiivinen ja läsnäolo-% on väh. 70 %. Opiskelija noudattaa aikatauluja ja tekee annetut tehtävät ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suorittaa hyväksytysti lopputentin.

Hylätty: Opiskelija ei ole oppitunneilla aktiivinen ja läsnäoloprosentti on vähemmän kuin 70 %. Opiskelija ei tee annettuja tehtäviä ajallaan ja hyväksytysti. Opiskelija suorittaa hyväksytysti lopputentin.

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävänannoissa ja tehtävien palauttamisessa sekä lisäaineiston jakamisessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja -työtilaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, tuntitehtävien suorittaminen ja lopputentti.