Siirry suoraan sisältöön

Vesitalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: IE10008-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

06.02.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Tarmo Tossavainen

Vastuuopettaja

Tarmo Tossavainen

Ryhmät

  • IENS22
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tunnet valuma-alueen + vesialueen muodostaman fysikaalis-kemiallisen, hydrologisen, biologisen ja ekologisen kokonaisuuden ja tähän kokonaisuuteen liittyvän kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen määrityksen, arvioinnin ja laskennan. Hallitset vesistöalueen tarkastelun perusteet kokonaisuutena liittyen sen ainevirtaamien (mm. erityyppisen maankäytön vaikutukset) ja fysikaalis-kemiallisten komponenttien mittaukseen ja laskentaan, osaat tulkita nämä mittaustulokset, ymmärrät kemiallisen analytiikan työskentelyn perusvaatimukset ja osaat käyttää ohjatusti ao. laitteita laboratoriossa ja maastossa asianmukaisesti. Hallitset paikkatietojärjestelmien ja maanmittaustekniikan asianomaiset työkalut soveltavasti vesistöhankkeisiin liittyen. Hallitset opinnäytetyön rakenteen mukaisen tieteellisen raportoinnin perusteet sekä kykenet selkeästi esitelmöimään tulokset.

Sisältö

Vesistöalueen maaperäopin ja geologian perusteet, ainevirtaamien mittaus ja laskenta, hydrologian perusteet, maaperän (valuma-alueen) ja veden väliset fysikaalis-kemialliset prosessit. Näihin liittyvän näytteenoton, suunnittelu- ja mittaustekniikan perusteet, kemiallisen analytiikan alkeet ja siihen liittyvän laskennan perusteet, paikkatietojärjestelmien soveltavan käytön perusteet, soveltavan maanmittaustekniikan perusteet. Alustava vesistökunnostustekniikoiden tarkastelu sekä itse vesialueella että valuma-alueella. Ryhmätyöraportointi Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön rakenteen mukaisesti sekä valmisaineiston että oman aineiston (maasto- ja laboratoriomittaukset ja –määritykset) perusteella. Kukin ryhmä esittää työnsä tulokset loppuseminaarissa. Oppimiskohteina on parhaillaan toteutettavia vesistökunnostushankkeita tai äskettäin toteutettuja.

Arviointiasteikko

H-5