Siirry suoraan sisältöön

Mediatuotantojen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HM10043-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 56

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Susanna Åke
  • Juha Valonen

Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija lisää tietämystään ja osaamistaan erilaisissa asiakkaille tehtävissä mediatuotannon projekteissa. Hän hahmottaa nykymedian monipuoliset mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä omassa tekemisessään. Opiskelija etsii, analysoi sekä jakaa aktiivisesti uutta tietoa uudenlaisen mediasisällön tuottamiseksi. Oppimistehtävien pääpaino on esituotannossa ja siihen liittyvässä dokumentaatiossa.

Aika ja paikka

Tikkarinne-kampus, Tikkarinne 9

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Opiskelija lisää tietämystään mediatuotantojen suunnittelussa. Keskeinen osaamistavoite on erilaisten asiakkaille tehtävien mediatuotantojen suunnittelun dokumentaation opiskelu ja sen dokumentaation kommunikointi asiakkaalle sekä työryhmälle. Opiskelija hahmottaa nykymedian monipuoliset mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä omassa suunnittelutyössään. Opiskelija etsii, analysoi sekä jakaa aktiivisesti uutta tietoa uudenlaisen mediasisällön tuottamiseksi. Oppimistehtävien pääpaino on esituotannossa ja siihen liittyvässä dokumentaatiossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja palautekeskustelut 26 h. Itsenäinen opiskelu 40 h, tehtävät 40 h, ryhmätyöt 4 h, tiedonhaku 10 h

Lisätietoja opiskelijoille

Liiketoimintaosaaminen, Oppimaan oppiminen, Eettisyys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Karelian yleiset arviointikriteerit soveltaen ammattialan osaamiseen

Hylätty (0)

Kaikkia tehtäviä ei ole suoritetty hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävien palautukset osoittavat digitaalisen median tuotantojen suunnitteluun liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa. Aiheen käsittely on kuitenkin yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävien palautukset osoittavat digitaalisen median tuotantojen suunnitteluun liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä. Palautuksista käy ilmi, että opiskeltuja tietoja ja taitoja on osattu soveltaa ja hyödyntää käytännössä. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut perusvaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävien palautukset ja opiskelijan oppimisprosessi (mm. reflektiotaidot) osoittavat digitaalisen median tuotantojen suunnitteluun liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa. Tehtävien palautukset sekä niiden ympärillä käydyt palautekeskustelut osoittavat kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssin suorituksen kokonaisuudesta käy ilmi, että opiskelijalla on kykyä arvioida, analysoida ja vertailla tietoja ja taitoja ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen, Kestävä kehitys, Eettisyys.