Siirry suoraan sisältöön

Social Contacts (2 op)

Toteutuksen tunnus: HM10032-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Johanna Nieminen

Vastuuopettaja

Johanna Nieminen

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa perusteet sellaisissa vuorovaikutustaidoissa, jotka mahdollistavat viestimisen erilaisissa media-alan kansainvälisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy käyttämään opiskelustrategioita kielitaidon kehittämisessä ammatilliselle tasolle. Hän käyttää mm. sanakirjoja ja muita lähteitä ja apuja aktiivisesti englannin opiskelussa. Opiskelija osaa kertoa itsestään, taidoistaa, taustastaan, opinnoistaan ja ammatistaan. Hän osaa toimia työnhakutilanteissa, markkinoida vahvuuksiaan ja kertoa koulutuksestaan ja ammatti-alastaan suullisesti ja kirjallisesti. Hän tutustuu oman alansa erilaisiin työnimikkeisiin ja työtehtäviin. Hän ymmärtää työnhakuprosessin ja osaa kirjoittaa työhakemuksen ja CV:n sekä harjoittelee työhaastattelua englanniksi. Hän ymmärtää muodollisuusasteet ja oppii viestimään tilanteen vaatimalla tavalla suullisesti ja kirjallisesti asianmukaisella tyylillä. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylin tekstejä, esim. esittelyessee. Hän pystyy lukemaan ja tiivistämään oman alan englanninkielisiä tekstejä, sanakirjoja ja muita välineitä käyttäen, ja osaa laatia suullisen esityksen oman alansa aiheesta.

Sisältö

Englanninkielinen viestintä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (opinnot ja media) suullisesti ja kirjallisesti. Oppimisstrategiat, sanakirjojen ja muiden kieltenopiskelun apukeinojen käyttö, kirjallinen viestintä englanniksi (mm sähköposti, essee), suullinen viestintä englanniksi (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista kertominen, small talk, puhelinviestintä, mielipiteen ilmaisu, muut sosiaaliset tilanteet), kielen rekisterit ja viestintätyylit (muodollinen, epämuodollinen, neutraali/standardi), median alakohtaiset aiheet ja analysointi, ammattiin liittyvää sanastoa, työnhaku englanniksi (hakemus ja CV, haastattelu, myyntipuheen perusteet), suullinen esitys median etiikasta (integroitu) ja esittelyessee.

Aika ja paikka

Tikkarinne

Oppimateriaalit

Moodle

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, lähiopetus: aktiivinen osallistuminen, vuorovaikutus ja läsnäolo vaaditaan.
Vaadittu taitotaso väh. B1. (Lähtötaso testataan opintojen alussa. Mahdollisuus kertauskurssi suorittamiseen syksyn aikana, englannin opintojakson rinnalla.)
Opintojakson kuvaus:
Englanninkielinen viestintä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Oppimisstrategiat, sanakirjojen ja muiden kieltenopiskelun apukeinojen käyttö, kirjallinen viestintä englanniksi (mm sähköposti), suullinen viestintä englanniksi (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista kertominen, small talk, puhelinviestintä, mielipiteen ilmaisu, muut sosiaaliset tilanteet), kielen tyylit (muodollinen, epämuodollinen, neutraali/standardi), median alakohtaiset aiheet, ammattiin liittyvää sanastoa, työnhaku englanniksi (hakemus ja CV, haastattelu), suullinen esitys.

Harjoittelu suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, itsearviointi ja vertaisarviointi, suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt tai näytöt.
Arviointi: 0-5 taitotasolla B2 (CEFR)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT
(aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen)
Suoritustapa sovitaan opettajan kanssa. Opiskelijalla tulkee olla tarpeeksi korkea taitotaso ja todistettavasti hankitut vastaavat taidot (ks. sisältö) työelämässä tai toisessa korkeakoulussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yht. 54h opiskelijan työtä
Kontaktiopetus yht 20-22h (sis. suull esitykset ja haastattelut)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0-5 (kirjallinen ja suullinen viestintä englanniksi, taitotaso B2)
Arviointiasteikko: 0-5
Arvioinnin taitotaso B2 (CEFR) ammatillinen kieli (media).

Lähtötasovaatimus opintojaksolla on vähintään B1. Lähtötaso testataan kaikilta opiskelijoilta opintojen alussa ensimmäisenä vuonna (esim. Dialang-testi yleisenglannin rakenteet ja sanasto). Jos taitotaso ei ole riittävä, opiskelija osallistuu kertauskurssille English Refresher, jonka voi suorittaa myös yhtäaikaa englannin tutkintoonjohtavan opintojakson kanssa.

CEFR = Common European Framework of Reference

Arviointiasteikko: 0-5, Eurooppalaisen taitotasoasteikon (CEFR) tasolla B2, sovellettuna ammattikorkeakoulun ammattillisen kieltenopetuksen vaatimuksiin.
1 = hyväksytty; 0 = hylätty
Taitotaso A1-C2 testataan opintojen alussa, ja tarvittaessa opiskelija voi osallistua kertauskurssille English Refresher, joka tukee tutkintoon johtavien opintojen suorittamista.

Arvosanakuvaukset:

Kirjoittaminen (B2):
Arvosana 5
Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista ja monipuolista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja.
Arvosana 3-4
Aiheen käsittely on melko monipuolista ja se vastaa tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti selkeää ja loogista tai kohtalaisen loogista. Teksti on sidosteista, pieniä puutteita voi esiintyä. Tyyli on asiaankuuluvaa, pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Kieli on sujuvaa ja selkeää ja melko virheetöntä. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hallussa ja riittävät viestin välittämiseen melko hyvin. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa ilmenee joitakin puutteita.
Arvosana 1-2
Aiheen käsittely moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikää etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Sidosteisuudessa on puutteita ja teksti ei täysin vastaa tyylikonventioita tai on tyylikonventioiden vastaista. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin yksinkertaisia rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee jonkin verran virheitä. Aiheita on käsitelty suppeasti ja yksipuolisesti. Teksti etenee usein epäloogisesti ja kieli sisältää melko paljon yksinkertaisia ilmaisuja, ja niissä esiintyy virheitä.
0= Opiskelija ei tee tehtävää tai ymmärrä tehtävänantoa. Mekittävä osa tehtävästä jää tekemättä. Opiskeijan välittämä viesti (puhe/teksti) ei mene perille, tekstiä tai puhetta on mahdoton seurata.

Puhuminen (B2):
Arvosana 5
Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaista, osuvaa ja loogista. Siirtymät ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista.
Arvosana 3-4
Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhe on loogista ja johdonmukaista ja sidosteista. Vuorovaikutus on taitavaa ja nonverbaalinen viestintä tukee puhetta. Kieli on pääosin sujuvaa ja selkeää, puhuja onnistuu hyvin. Puhetta on helppo seurata, vaikkei se ole aina johdonmukaista. Sidosteisuudessa on joitakin puutteita. Opiskelija saa kontaktin puhekumppaniinsa/kuulijoihin, ja hän osaa käyttää nonverbaalin viestinnän keinoja. Kieli on sujuvaa ja selkeää, vaikka katkoja, epäröintiä ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä.
Arvosana 1-2
Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti tai tyydyttävästi. Puhetta ei ole aina helppo seurata, sidosteisuudessa on huomattavia puutteita tai se puuttuu lähes täysin. Esitys on epävarmaa ja vuorovaikutus on puutteellista. Kieli on melko hidasta, yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Puheen jäsentely ja johdonmukaisuus puuttuvat. Sidosteisuus puuttuu lähes täysin. Vuorovaikutuksessa on vielä puutteita. Kieli on melko takeltelevaa, tauot ovat melko pitkiä ja ääntäminen häiritsee joskus puheen ymmärrettävyyttä. Opiskelija käyttää perusrakenteita yksipuolisesti ja osin virheellisesti.

0 = Opiskelija ei tee tehtävää tai ymmärrä tehtävänantoa. Merkittävä osa annetusta tehtävästä jää tekemättä. Opiskelija jättää tehtävän kesken. Opiskelijan välittämä viesti ei mene perille. Tekstiä tai puhetta on erittäin vaikeaa tai mahdotonta seurata.

Opintojakson arviointikriteerinä ovat myös mahdollisen kokeen sekä harjoitustehtävien hyväksytty suoritus ja aktiivinen osallistuminen opintojaksolle sekä lähiopetuksessa että Moodlessa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta arvosana 1:n vaatimuksia.

Esitietovaatimukset

Lähtötaso englannin kielessä: taitotaso B1 (CEFR)
Lähtötaso testataan opintojen alussa ensimmäisenä opintovuonna (esim Dialang -testi). Jos taitotaso ei ole riittävä, opiskelijalle suositellaan kertauskurssia.
Opintojakson arviointi: 0-5 suullinen ja kirjallinen englanti taitotasolla B2

Lisätiedot

Kompetenssit: Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, oppimaan oppiminen, liiketoimintaosaaminen, työelämässä toimiminen, media-alan osaaminen, eettinen osaaminen