Siirry suoraan sisältöön

Sociala kontakter (3 op)

Toteutuksen tunnus: HM10029-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 04.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 50

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Laura Väistö

Vastuuopettaja

Laura Väistö

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija tiedostaa oman vieraan kielen oppimistyylinsä ja hallitsee erilaisia oppimisstrategioita sekä osaa käyttää apuneuvoja tekstin tulkinnassa ja tuottamisessa. Opiskelija oppii viestimään ruotsin kielellä arkipäivän tilanteissa sekä oman alan keskeisissä tehtävissä. Hän osaa kertoa itsestään, ammattikorkeakouluopinnoistaan ja tulevasta työstään ruotsiksi, hallitsee ruotsinkielisen työnhakumenettelyn keskeiset vaiheet ja osaa laatia siihen liittyviä dokumentteja sekä viestiä sähköpostitse ja puhelimitse asiaankuuluvalla tavalla. Opiskelija ymmärtää keskeisimmät kulttuurierot suomalaisten ja ruotsalaisten välillä ja näkee niiden merkityksen kulttuurienvälisessä viestinnässä. Opiskelija hallitsee tulevaan ammattiinsa ja työtehtäviin liittyvän keskeisen sanaston ja pystyy tulkitsemaan oman ammatin kannalta keskeisiä tekstejä.

Sisältö

• perussanaston ja -rakenteiden aktivoiminen
• kielen oppiminen ja sen apuvälineet
• keskustelutaitojen parantaminen jokapäiväisissä elämäntilanteissa
• småprat
• itsestä, opinnoista ja työstä kertominen
• työelämä ja työnhaku
• puhelinkeskustelut ja sähköpostiviestintä
• kulttuurierot
• oman alan keskeinen terminologia ja tekstit

Aika ja paikka

Tikkarinne-kampus, kevät 2023

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali

Opetusmenetelmät

Lähitoteutus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5