Siirry suoraan sisältöön

Svenska för it-branschen (2 op)

Toteutuksen tunnus: DT10036-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 05.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 90

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Merja Öhman

Vastuuopettaja

Merja Öhman

Ryhmät

  • DTNS22
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa markkinoida omaa osaamistaan.
Hän tutustuu pohjoismaiseen elinkeinoelämään ja verkkokauppaan.
Hän osaa esitellä oman alan yritystä, projektia tai organisaatiota sekä tuotteita/palveluita mm. messuilla ja kirjoittaa lehdistötiedotteen.
Hän osaa toimia kokouksissa/neuvoitteluissa ruotsin kielellä ja laatia asialistan ja muistion.
Opiskelija syventää oman alan ammattisanaston ja rakenteiden osaamista ja hän pystyy seuraamaan oman alan medioita ja hyödyntämään niitä työssään.
Hän tuntee pohjoismaista työelämäkulttuurin erityispiirteitä.

Sisältö

- Oman osaamisen markkinointi
- Verkkokauppa: keskeinen sanasto, yrittäjänäkökulma
- Pohjoismainen elinkeinoelämä ja yrityskulttuuri
- Oman alan pohjoismaisen yrityksen ja sen tuotteiden ja palveluiden esittely/oman projektin esittely
- Messuille osallistuminen: vinkit, lehdistötiedotteen laatiminen
- Projektikokouksen pitäminen ja kokousasiakirjojen laatiminen ruotsiksi

Aika ja paikka

8.1-29.3.2024 Moodle, Karelia ammattikorkeakoulu

Oppimateriaalit

Tolkki,J. Öhman, M. Perspektiv, Svenska för högskolestudenter. 2016. Sanoma Pro. Helsinki.
ISBN 978-952-63-4187-3, oman alan autenttinen ajankohtainen materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa markkinoida omaa osaamistaan.
Hän tutustuu pohjoismaiseen elinkeinoelämään ja verkkokauppaan.
Hän osaa esitellä oman alan yritystä, projektia tai organisaatiota sekä tuotteita/palveluita mm. messuilla
Opiskelija syventää oman alan ammattisanaston ja rakenteiden osaamista ja hän pystyy seuraamaan oman alan medioita ja hyödyntämään niitä työssään.
Hän tuntee pohjoismaista työelämäkulttuurin erityispiirteitä.
Lähitapaamiset/opetusvideot, kirjalliset ja suulliset harjoitukset, suullinen esitys, ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Reflektoiva oppimispäiväkirja on tämän opintojakson kirjallinen tentti. Oppimispäiväkirjaa tulee kirjoittaa joka viikko ilman kääntäjää, omin sanoin, omalla kirjallisella taidolla. Oppimispäiväkirjatehtävä sulkeutuu opintojakson lopussa ennen suullista koetta. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt oppimispäiväkirjaa, hän suorittaa kirjallisen tentin Exam-tenttiakvaariossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi joko osallistua viikottaisille oppitunneille ja ohjaukseen tai vaihtoehtoisesti hän opiskelee opintojakson itsenäisesti. Opintojakso tulee suorittaa annetussa aikataulussa. 8.1-29.3.2024.
Itsenäinen opiskelu edellyttää hyvää ruotsin kielen osaamista , kurinalaisuutta ja hyvää itsensä johtamisen taitoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- verkkotapaamiset 20h
- ryhmätyöskentely oppimistehtävien parissa 33h
- arviointi ja palaute, 1h

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus ja aikataulu löytyvät opintojakson Moodle-ympäristöstä. Opettaja esittelee aikataulun ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi Sociala kontakter opintojakson jälkeen. Opintojaksolla jatketaan osittain Sociala kontakter opintojaksolla aloitettuja teemoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen virtuaalitapaamisiin,
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ajallaan. (Oppimistehtävien arviointikriteerit opintojakson Moodlessa). (0-5)
Reflektoiva oppimispäiväkirja (0-5)
Suullinen koe (0-5)

Hylätty (0)

Hylätty Suoritus ei ole tehtävänannon mukainen ja/tai ei yllä tasolle 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisensä taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisensä taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi.Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisest

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.