Siirry suoraan sisältöön

English Communication Skills (3 op)

Toteutuksen tunnus: DT10014-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Opetuskielet

  • Englanti

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Kaija Sankila
  • Sanna Lötjönen

Vastuuopettaja

Kaija Sankila

Ryhmät

  • DTNS22
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija:
- tiedostaa oman opiskelutyylinsä ja oppimisstrategioiden merkityksen englannin kielen opiskelussa.
- aktivoituu ja harjaantuu käyttämään englannin kieltä erilaisissa opiskeluun, vapaa-aikaan ja työelämään liittyvissä tilanteissa.
- osaa käyttää hyväkseen sanakirjoja ja internet-lähteitä kehittääkseen omaa kielitaitoaan (ICT-alan omat sanastot:tietokoneet, käyttöjärjestelmät, tekstinkäsittely, tietokannat).
- ymmärtää kulttuurien välisen viestinnän merkityksen työelämässä ja osaa huomioida sen omassa viestintätyylissään.
- ymmärtää ryhmätyöskentelyn dynamiikkaa sekä lähi- että etätyöskentelyssä.
- saavuttaa sellaiset vuorovaikutustaidot, jotka mahdollistavat itselle luontevan kommunikoinnin englannin kielellä.

Sisältö

Kielitaidon testaus, itsearviointi Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen perusteella
Itsestä, omasta alasta ja Suomesta kertominen
Sähköposti ja puhelinkieli, verkkoviestintä
Sosiaaliset tilanteet
Kulttuurienvälinen viestintä
Työelämän taidot (seurustelukieli, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, ryhmätyötaidot)

Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1/B2.

Aika ja paikka

Moodle / Zoom

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa ja internetlähteet

Opetusmenetelmät

- verkkotapaamiset kerran viikossa, joille edellytetään mikrofoni ja kamera verkkovuorovaikutuksen harjoittelemiseksi.
- Opintojakson taso on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1/B2.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä, opintojaksoon kuuluvat tehtävät Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely sovitaan vastuuopettajan kanssa kaija.sankila@karelia.fi.
Tammikuun alussa ennen opintojakson alkua kaikille ilmoittautuneille lähetetään tieto AHOT-infotilaisuudesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotunnit 32h, ohjattu (Moodle-tehtävät) ja itsenäinen etätyöskentely 40h. Kielten opintojaksoilla aktiivinen osallistuminen ja 80% läsnäolo on välttämätöntä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- aktiivinen osallistuminen opetukseen ja jatkuva näyttö
- Moodletehtävät
- työelämätaidot https://www.thebalancemoney.com/life-skills-list-and-examples-4147222