Siirry suoraan sisältöön

Diskreetti matematiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: DT10008-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Lisbeth Smolander
  • Anssi Gröhn
  • Jarmo Talvivaara

Vastuuopettaja

Lisbeth Smolander

Ryhmät

  • DTNS23
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Tiedät yhtälöt ja niiden ratkaisuperiaatteet
Ymmärrät yhtälön avulla haettavan ratkaisun merkityksen
Osaat muodostaa ja ratkaista yhtälöitä.
Osaat arvioida yhtälönratkaisumenetelmien järkevyyttä
Osaat soveltaa yhtälöiden ratkaisuperiaatteita sanalliseen ongelmaan
Tiedät mitä lukujoukot ja -järjestelmät ovat
Ymmärrät lukujoukkojen ja -järjestelmien soveltamiskohteet
Osaat tehdä muunnoksia lukujärjestelmien välillä
Osaat arvioida eri tietotyyppien soveltuvuutta arvojen tallentamiseen
Osaat valita sopivat tietotyypit koneellista laskentaa varten
Tiedät joukko-opin peruskäsitteet (alkio, joukko, operaatiot – yhdiste, erotus, leikkaus- venn-diagrammi)
Ymmärrät joukko-opin peruskäsitteiden eron
Osaat valita oikean operaation joukkojen käsittelyyn
Osaat soveltaa useita operaatioita joukkoihin halutun lopputuloksen saavuttamiseksi
Osaat arvoida millä operaatioiden yhdistelmällä saadaan tehokkaasti haluttu lopputulos
Tiedät boolen logiikan perusteet
Tiedät propositiologiikan perusteet
Tiedät mihin predikaattilogiikkaa sovelletaan
Osaat soveltaa propositiologiikka sanallisen tehtävän ratkaisemiseen
Osaat arvoida loogisen päättelyn oikeellisuutta
Tiedät tilastoihin liittyvät keskeiset käsitteet ja perustunnusluvut
Ymmärrät kriittisen tilastonlukutaidon merkityksen luotettavan tiedon sekä dis- ja misinformaation tunnistamiseen
Osaat laskea aineistosta perustunnuslukuja sekä kuvata aineistoa graafisesti soveltuvalla ohjelmistolla.
Osaat arvioida esitetyn aineiston soveltuvuutta kohteena olevan ilmiön tarkasteluun.
Osaat arvioida esitetyn tilaston luotettavuutta

Sisältö

Yhtälönratkaisu
- 1. asteen yhtälön ratkaisu
- 2. asteen yhtälön ratkaisu

Lukujoukot ja -järjestelmät
- Binäärijärjestelmä
- Muunnokset kannasta toiseen
- Liukulukujen epätarkkuus

Joukko-oppi
- Alkion ja joukon käsite
- Venn-diagrammit
- Operaatiot (yhdiste, erotus, leikkaus)

Logiikka
- Boolen logiikka
- Propositiologiikka/lauselogiikka
- Predikaattilogiikka


Tilastonlukutaito
- Tilastojen tuottamisen ja hyödyntämisen tavoitteita, etuja ja haasteita
- Tilastojen lukeminen, peruskäsitteitä: Havaintoyksikkö, perusjoukko, otos, otoksen edustavuus, satunnaisotannat (yksinkertainen, systemaattinen), ositettu- ja ryväsotanta)
- Muuttujat: tutkimus- ja taustamuuttujat, muuttujien tyypit: numeeriset ja ei-numeeriset, jatkuvat, epäjatkuvat (diskreetit), dikotomiset, luokittelu- ja järjestysasteikot (nominaali, ordinaali)
- Muuttujien tulkinta: numeeriset ja graafiset menetelmät. perustunnusluvut, keskiluvut (keskiarvot, mediaani, moodi), kardinaliteetti, frekvenssit, Kuvaajat: pylväs-, sektori- ja hajontakaaviot.

Arviointiasteikko

H-5