Siirry suoraan sisältöön

Vesistöjen kunnostustekniikat (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6038-BIA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

22.09.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

4 - 30

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Tarmo Tossavainen

Vastuuopettaja

Tarmo Tossavainen

Ryhmät

  • BIYNS19
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2019

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee eri vesistökunnostustekniikoiden fysikaalis-kemialliset, biologiset, ekologiset ja hydrologiset sekä tekniset perusteet. Opiskelija osaa valita oikeat vesiekosysteemin (vesialue ja valuma-alue) hoidon ja kunnostuksen tekniikat ja osaa arvioida ao. tekniikan fysikaalis-kemialliset, biologiset, ekologiset ja hydrologiset vaikutukset. Opiskelija osaa arvioida tekniikoiden kustannustehokkuuden. Vesistöstä tekemämsä diagnoosin (suoritettuaan tämän opintojakson sekä opintojaksot BIY6010 [Vesitalous] ja BIY6016 [Vesiekosysteemit]) perusteella opiskelija kykenee valitsemaan vesistölle oikeat kunnostus- ja hoitotoimet sekä arvioimaan niiden kustannustehokkuuden ja arvioimaan etukäteen vesistöihin liittyvän lainsäädännön mahdolliset vaikutukset ja ehdot ko. kunnostustoimille.

Sisältö

Seisovan veden (järvet, lammet) ekosysteemien kunnostustekniikat (kuten hapetus, biomanipulaatio, vesikasvien niitto, kemikaalien käytöt [neutralointi, ravinteiden saostus], vedenpinnan nosto, ruoppaus, pohjasedimentin käsittelyt), virtavesien (joet, purot, norot) kunnostustekniikat (kuten kalataloudelliset kunnostukset, pienten virtavesien kunnostukset [biodiversiteetti, kuormituksen pidätys]), kustannustehokkuuden tarkastelu, erilaiset tekniset ratkaisut ja niiden fysikaalis-kemialliset, biologiset ja ekologiset vaikutukset, valuma-alueiden kunnostukset (kuten hajakuormituksen ja turvetuotannon vesiensuojelutekniikka, soiden ennallistaminen, pienten virtavesien kunnostukset), vesistökunnostuksen toimintaympäristö, työsuunnitelman laadinta, kustannukset, vesistöihin ja vesivaroihin liittyvä lainsäädäntö etenkin vesistöjen käytön, hoidon ja kunnostuksen näkökulmasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaistyömäärä on 133 tuntia. Tästä lähiopetuksen osuus on 74 tuntia. Loput 59 työtuntia jakautuvat kirjalliseen tenttiin valmistautumisen sekä tutkimus- ja suunnitteluraporttien laadinnan ja niiden tulosten esittämisen kesken.

Arviointiasteikko

H-5