Siirry suoraan sisältöön

Environmental English for Working Life (3 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6029-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Johanna Nieminen

Vastuuopettaja

Johanna Nieminen

Ryhmät

  • IENS21
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa, kuten työhaussa, neuvotteluissa ja kokouksissa. Opiskelija pystyy noudattamaan ja antamaan ohjeita englannin kielellä projektin puitteissa. Opiskelija osaa käyttää hyödykseen alan englanninkielistä kirjallisuutta oman alan tietämyksen lisäämisessä. Integrointia ympäristöjohtamiseen, elinkaarianalyysiin, yrittäjyyteen ja ympäristöviestintään.

Sisältö

Työhakemus ja CV. Kokous- ja neuvottelukäytänteet, raportointi, yritysesittely, alan tekstien referointi. Suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä. Opettajan laatima materiaalipaketti.

Aika ja paikka

Wärtsilä kampus

Oppimateriaalit

Moodle-kurssin materiaalit

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti akateemisissa opinnoissaan ja työelämän eri tilanteissa, kuten työhaussa, esityksissä, prosessinkuvauksessa ja raportoinnissa sekä kokouksissa. Opiskelija pystyy noudattamaan ja antamaan ohjeita englannin kielellä projektin puitteissa. Opiskelija osaa hyödyntää, raportoida ja referoida sekä arvioida alan englanninkielistä kirjallisuutta oman alan tietämyksen lisäämisessä.
Integrointia ympäristöjohtamiseen, elinkaarianalyysiin, yrittäjyyteen ja ympäristöviestintään. Akateeminen englanti.

Kontaktiopetus: osallistuminen kontaktitunneille ja aktiivinne vuorovaikutus. Kirjallinen tentti ja kirjoitustyö kurssin lopussa sekä suullinen näyttö harjoitustöinä ja jatkuvana näyttönä kurssin aikana. Ryhmätöitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti opintojakson lopussa. Suullinne ja klirjallinen osaamisen näyttö opintojakson aikana harjoitustöinä, sekä jatkuva näyttö.
Kaksi uusintamahdollisuutta opintojakson loputtua. Opettaja ilmoittaa ajat.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen: näyttötavat sovitaan opettajan kanssa yksilöllisesti. Ota yhteyttä opettajaan. Esitä todisteet tai selvitys osaamisesta ja ehdota näyttötapaa.
Vaadittu taitotaso C1.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op =
30-32h kontaktiopetusta (sis. tentin, haastattelut ja suullisen esityksen) + itsenäinen työskentely ja harjoitustyöt

Yht. 84h työtä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5
Arviointi taitotasolla B2 (CEFR)

Hylätty (0)

Kirjallinen suoritus on hylätty (0), jos
- Osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.
- Teksti ei ole kirjoittajan omaa vaan se on kopioitua tai käännöskoneen tai tekoälyn tuottamaa.

Suullinen suoritus on hylätty, jos  osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.  

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kirjallinen viestintä
1: Kehittyvä kirjallinen viestijä  (Tyydyttävä hyväksytty suoritus)
Kirjoittaminen:
- Aihetta on käsitelty itsenäisesti ja  tehtävänannon mukaisesti, mutta melko suppeasti ja yksipuolisesti. 
- Teksti etenee ajoittain epäloogisesti ja lauseet ovat irrallisia.  
 - Lukijan ja tilanteen huomioon ottaminen on vähäistä (tyyli ja ilmaisut).  
- Viesti välittyy, vaikka kielelliset ilmaisut ovat yksinkertaisia ja virheitä esiintyy  
- Tekstin viimeistely on tehty tyydyttävästi (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
- Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena hyvin (sanakirjat, oikoluku).   
Lukeminen: Ymmärtää lukemansa oman alan tekstin pääasiat. Osaa lukustrategioita ja osaa etsiä akateemista tekstejä tyydyttävästi. Löytää tekstistä pääasiat ja ymmärtää tekstin tarkoituksen sekä osaa päätellä onko teksti sopiva kyseiseen tehtävään. Osaa hyödyntää englanninkielisiä tekstejä omissa opinnoissaan tyydyttävästi.

Suullinen viestintä 1: Kehittyvä suullinen viestijä  

- osaa viestiä ja selvitä useimmissa tavanomaisissa myös työelämään liittyvissä tilanteissa itsenäisesti ja hallitsee näissä tarvittavan alan perussanaston.  
- pitää valmistellun ymmärrettävän esityksen itseä kiinnostavasta ammatillisesta aiheesta, vaikka puhe voi olla osittain jäsentelemätöntä ja epäloogista. Hän voi käyttää puheen tukena itse valmistelemiaan materiaaleja.  
- pystyy osallistumaan merkityksellisesti keskusteluun, vaikka voi tarvita keskustelukumppaniensa tukea.   
- kykenee jossain määrin mukauttamaan ilmaisuaan puhetilanteeseen sopivaksi/ pystyy huomioimaan puhetilanteen vaatimukset.   
- ääntää ymmärrettävästi, vaikka puheessa voi esiintyä haparointia, eikä puhe ole kaikilta osin täysin sujuvaa.  
- käyttää kielen perusrakenteita (yksikön ja monikon erot, verbien aikamuodot, pronominit s/he/they), jotka kuitenkin voivat olla puutteellisia ja häiritä viestin perille menoa. Virheet eivät kuitenkaan häiritse sitä jatkuvasti. 

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

 Kirjallinen viestintä  
3: Hyvä kirjallinen viestijä 

Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa.   
Teksti etenee kohtalaisen loogisesti, mutta sidosteisuudessa (kappalejako, koheesio) on pieniä puutteita.  
Pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Teksti on pääosin lukijaystävällistä, mutta aina oletetun lukijan osaamistasoa ei ole otettu huomioon (esim. termien määrittely)
Kieli on melko sujuvaa, selkeää ja melko virheetöntä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi esiintyä virheitä.  Lauserakenteet ja ammattisanasto riittävät viestin välittämiseen melko hyvin. Kirjoittaja osaa myös välttää liikaa toistoa, vaikka joitakin virheitä voi vielä ilmetä.
Teksti on viimeistelty hyvin (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen ja lukemisen tukena erinomaisesti (sanakirjat, oikoluku).   

3: Hyvä suullinen viestijä
- osaa viestiä tavanomaisissa työelämään liittyvissä tilanteissa hyvin ja hallitsee näissä tarvittavan alan sanaston.  
- pitää valmistellun sujuvan ja jäsennellyn esityksen itseään kiinnostavasta ammatillisesta aiheesta. Hän saattaa välilä tarvita puheen muistitukena itse valmistelemiaan materiaaleja.  
- viesti menee perille hyvin.
- pystyy osallistumaan merkityksellisesti keskusteluun ja perustelemaan oman kantansa.  
- kykenee mukauttamaan ilmaisuaan puhetilanteeseen sopivaksi ja pystyy huomioimaan puhetilanteen vaatimukset.   
- ääntää sujuvasti ja hänen puhenopeutensa on normaalia. Puheen painotus ja intonaatio tukevat ymmärtämistä.  
- käyttää kielen perusrakenteita vaihtelevasti. Vaikeammissa rakenteissa voi vielä olla jonkin verran virheitä.
- ottaa huomioon ei-sanallisen viestinnän keinoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen viestintä
Opiskelija pystyy viestimään kirjallisesti erilaisissa ammatillisissa tilanteissa     
5: Erinomainen kirjallinen viestijä    

- Aiheen käsittely on monipuolista, tehokasta ja taitavaa sekä vastaa täysin tehtävänantoa. 
Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista, sidosteista ja monipuolista.    
- Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä ja ottaa kohderyhmän huomioon.
- Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisia lähteitä tilanteen ja tehtävän vaatimalla tavalla tehokkaasti ja osaa raportoida ja hyödyntää tekstiä oman tekstin tuottamisen tukena.  
- Opiskelijan oma kirjallinen tuotos on sujuvaa ja hän käyttää apuvälineitä harkitusti.  
-Opiskelija osaa referoida toisen kirjoittajan tekstiä (tai puhujan puhetta) ja ilmaista asioita sujuvasti eri tavoin.
- Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Lauserakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanaston hallinta on erinomaista. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa, mutta ne eivät johda väärinymmärryksiin. Kirjoittaja välttää liikaa toistoa.  
- Teksti on viimeistelty erinomaisesti (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).   
- Kirjoittaja pystyy vakuuttamaan lukijan asiantuntemuksestaan.   

5: Erinomainen suullinen viestijä
- osaa viestiä työelämään liittyvissä myös hieman vaativammissa tilanteissa sujuvasti ja hallitsee myös viestinnässä tarvittavan alan erityissanaston.  
- osaa pitää valmistellun sujuvan ja jäsennellyn esityksen ammatillisesta aiheesta. Mahdollisen tukimateriaalin käyttö ei vie huomiota pois itse esityksestä.  
- pystyy osallistumaan merkityksellisesti keskusteluun ja johtamaan puhetta sekä perustelemaan oman kantansa.  
- kykenee sujuvasti mukauttamaan ilmaisuaan puhetilanteeseen sopivaksi ja huomioi puhetilanteen vaatimukset luontevasti.   
- ääntää sujuvasti ja hänen puhenopeutensa on normaalia. Puheen painotus ja intonaatio tukevat ymmärtämistä.  
-kehonkieli ja muu ei-sanallinen viestintä on tehokasta ja tilanteeseen sopivaa.
- käyttää kieltä monipuolisesti, osuvasti ja vivahteikkaasti.