Siirry suoraan sisältöön

Skogssvenska för arbetslivet (3 op)

Toteutuksen tunnus: BIM6027-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Marita Suomalainen

Vastuuopettaja

Marita Suomalainen

Ryhmät

  • MMNS21
    Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä työelämän tilanteissa. Hän pystyy tuottamaan ammatissa tarvittavia kirjallisia asiakirjoja, osallistumaan ruotsinkielisiin kokouksiin ja neuvotteluihin. Hän kykenee asiakaspalvelutehtäviin puhelimitse ja tietokoneen välityksellä. Opiskelija on tietoinen ruotsalaisen kulttuurin toimintatavoista työelämässä. Opiskelija osaa ammatissa tarvittavaa alan sanastoa ja pystyy hankkimaan tarvitsemaansa tietoa alan teksteistä ja julkaisuista.

Sisältö

Småprat -tilanteet, puhelinkeskustelut, kokous- ja neuvottelutilanteet.
Metsäalan ammattisanastoa: metsä toimintaympäristönä, kestävä kehitys, raportointi, ruotsalainen kulttuuri.

Aika ja paikka

Wärtsilä kampus

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Pystyt kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä työelämän tilanteissa.Pystyt tuottamaan ammatissa tarvittavia kirjallisia asiakirjoja, osallistumaan ruotsinkielisiin kokouksiin ja neuvotteluihin. Kykenet asiakaspalvelutehtäviin puhelimitse ja tietokoneen välityksellä. Olet tietoinen ruotsalaisen kulttuurin toimintatavoista työelämässä. Osaat ammatissa tarvittavaa alan sanastoa ja pystyt hankkimaan tarvitsemaasi tietoa alan teksteistä ja julkaisuista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä, josta 30 tuntia kontaktiopetusta, 51 tuntia itsenäisesti tehtäviä monentyyppisiä sanastoharjoituksia. (1 op = 27 tuntia)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5
Kirjallinen koe, suullinen esitys ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (80%)

Hylätty (0)

Osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.

Teksti ei ole kirjoittajan omaa, vaan se on kopioitua tai käännöskoneen tuottamaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aihetta on käsitelty tehtävänannon mukaisesti, mutta melko suppeasti ja yksipuolisesti.   

Teksti etenee ajoittain epäloogisesti ja lauseet ovat irrallisia.  

 Lukijan ja tilanteen huomioon ottaminen on vähäistä (tyyli ja ilmaisut).   

Viesti välittyy, vaikka kielelliset ilmaisut ovat yksinkertaisia ja virheitä esiintyy  

Tekstin viimeistely on tehty tyydyttävästi (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  

Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena hyvin (sanakirjat, oikoluku).   

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa.   

Teksti etenee kohtalaisen loogisesti, mutta sidosteisuudessa (kappalejako, koheesio) on pieniä puutteita.   

Pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Teksti on pääosin lukijaystävällistä, mutta aina oletetun lukijan osaamistasoa ei ole otettu huomioon (esim. termien määrittely)  

Kieli on melko sujuvaa, selkeää ja melko virheetöntä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi esiintyä virheitä.   Lauserakenteet ja ammattisanasto riittävät viestin välittämiseen melko hyvin.   

Teksti on viimeistelty hyvin (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  

Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena erinomaisesti (sanakirjat, oikoluku).   

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa ja vastaa täysin tehtävänantoa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista, sidosteista ja monipuolista.    

Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä ja ottaa kohderyhmän huomioon.

Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisia lähteitä tilanteen ja tehtävän vaatimalla tavalla oman tekstin tuottamisen tukena.  

Opiskelijan oma kirjallinen tuotos on sujuvaa ja hän käyttää apuvälineitä harkitusti.  

Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Lauserakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanaston hallinta on erinomaista. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa, mutta ne eivät johda väärinymmärryksiin.   

Teksti on viimeistelty erinomaisesti (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).   

Kirjoittaja pystyy vakuuttamaan lukijan asiantuntemuksestaan.