Siirry suoraan sisältöön

Forestry English for Working Life (3 op)

Toteutuksen tunnus: BIM6010-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Liisa Sandvall

Vastuuopettaja

Liisa Sandvall

Ryhmät

  • BIMNS20
    Metsätalousinsinööri (AMK), päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa, kuten neuvotteluissa ja kokouksissa. Hallitset työnhakuun liittyvät asiakirjat. Syvennät metsätalouden ammattikielen osaamistasi ja osaat kertoa suullisesti ja kirjallisesti metsänhoidon käytänteistä ja luonnonläheisestä metsänhoidosta. Osaat käyttää alan kirjallisuutta oman alasi tietämyksen lisäämisessä.

Sisältö

Työhakemus ja CV, työhaastattelu, oman alan työympäristö, neuvottelutaidot, kokouskäytännöt.
Materiaalipaketit: Forestry in Finland ja Managing the Forest Environment in Finland.

Aika ja paikka

Wärtsiläkampus

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama materiaali Moodle-oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu kontaktiopetuksena Wärtsilä -kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti.


Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti työelämän eri tilanteissa, kuten puhelintilanteissa ja kokouksissa. Hallitset työnhakuun liittyvät asiakirjat. Syvennät metsätalouden ammattikielen osaamistasi ja osaat kertoa suullisesti ja kirjallisesti metsänhoidon käytänteistä ja metsänhoidosta. Osaat käyttää alan kirjallisuutta oman alasi tietämyksen lisäämisessä. Tutustut raportointiin ja akateemisen kirjoittamisen perusteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä, joten 3 op = 81 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5

Hylätty (0)

Kirjallinen suoritus on hylätty, jos
- Osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.
- Teksti ei ole kirjoittajan omaa vaan se on kopioitua tai käännöskoneen tuottamaa.

Suullinen suoritus on hylätty, jos  osaaminen ei täytä arvosanan 1 kriteerejä.  

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kirjallinen viestintä 1: Kehittyvä viestijä 

- Aihetta on käsitelty tehtävänannon mukaisesti, mutta melko suppeasti ja yksipuolisesti. 
- Teksti etenee ajoittain epäloogisesti ja lauseet ovat irrallisia.  
 - Lukijan ja tilanteen huomioon ottaminen on vähäistä (tyyli ja ilmaisut).  
- Viesti välittyy, vaikka kielelliset ilmaisut ovat yksinkertaisia ja virheitä esiintyy  
- Tekstin viimeistely on tehty tyydyttävästi (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
- Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena hyvin (sanakirjat, oikoluku).   

Suullinen viestintä 1: Kehittyvä viestijä  

- osaa viestiä useimmissa tavanomaisissa myös työelämään liittyvissä tilanteissa ja hallitsee näissä tarvittavan alan perussanaston.  
- pitää valmistellun ymmärrettävän esityksen itseä kiinnostavasta ammatillisesta aiheesta, vaikka puhe voi olla osittain jäsentelemätöntä ja epäloogista. Hän voi käyttää puheen tukena itse valmistelemiaan materiaaleja.  
- pystyy osallistumaan merkityksellisesti keskusteluun, vaikka voi tarvita keskustelukumppaniensa tukea.   
- kykenee jossain määrin mukauttamaan ilmaisuaan puhetilanteeseen sopivaksi/ pystyy huomioimaan puhetilanteen vaatimukset.   
- ääntää ymmärrettävästi, vaikka puheessa voi esiintyä haparointia, eikä puhe ole kaikilta osin täysin sujuvaa.  
- käyttää kielen perusrakenteita (yksikön ja monikon erot, verbien aikamuodot, pronominit s/he/they), jotka kuitenkin voivat olla puutteellisia ja häiritä viestin perille menoa. 

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

  Kirjallinen viestintä   3: Hyvä viestijä 

Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa.   
Teksti etenee kohtalaisen loogisesti, mutta sidosteisuudessa (kappalejako, koheesio) on pieniä puutteita.  
Pieniä tyylivirheitä voi esiintyä. Teksti on pääosin lukijaystävällistä, mutta aina oletetun lukijan osaamistasoa ei ole otettu huomioon (esim. termien määrittely)
Kieli on melko sujuvaa, selkeää ja melko virheetöntä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi esiintyä virheitä.   Lauserakenteet ja ammattisanasto riittävät viestin välittämiseen melko hyvin. 
Teksti on viimeistelty hyvin (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).  
Osaa hyödyntää apuvälineitä kirjoittamisen tukena erinomaisesti (sanakirjat, oikoluku).   

3: Hyvä suullinen viestijä
- osaa viestiä tavanomaisissa työelämään liittyvissä tilanteissa hyvin ja hallitsee näissä tarvittavan alan sanaston.  
- pitää valmistellun sujuvan ja jäsennellyn esityksen itseään kiinnostavasta ammatillisesta aiheesta. Hän saattaa tarvita puheen muistitukena itse valmistelemiaan materiaaleja.  
- pystyy osallistumaan merkityksellisesti keskusteluun ja perustelemaan oman kantansa.  
- kykenee mukauttamaan ilmaisuaan puhetilanteeseen sopivaksi ja pystyy huomioimaan puhetilanteen vaatimukset.   
- ääntää sujuvasti ja hänen puhenopeutensa on normaalia. Puheen painotus ja intonaatio tukevat ymmärtämistä.  
- käyttää kielen perusrakenteita vaihtelevasti.  

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjallinen viestintä

Opiskelija pystyy viestimään kirjallisesti erilaisissa ammatillisissa tilanteissa     

5: Erinomainen viestijä    

- Aiheen käsittely on monipuolista ja taitavaa ja vastaa täysin tehtävänantoa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää, loogista, sidosteista ja monipuolista.    
- Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä ja ottaa kohderyhmän huomioon.
- Opiskelija osaa hyödyntää kirjallisia lähteitä tilanteen ja tehtävän vaatimalla tavalla oman tekstin tuottamisen tukena.  
- Opiskelijan oma kirjallinen tuotos on sujuvaa ja hän käyttää apuvälineitä harkitusti.  
- Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Lauserakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanaston hallinta on erinomaista. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa, mutta ne eivät johda väärinymmärryksiin.   
- Teksti on viimeistelty erinomaisesti (oikoluku, asettelut, otsikointi, lähdeviitteet tarvittaessa).   
- Kirjoittaja pystyy vakuuttamaan lukijan asiantuntemuksestaan.   

5: Erinomainen suullinen viestijä
- osaa viestiä työelämään liittyvissä myös hieman vaativammissa tilanteissa sujuvasti ja hallitsee myös viestinnässä tarvittavan alan erityissanaston.  
- osaa pitää valmistellun sujuvan ja jäsennellyn esityksen ammatillisesta aiheesta. Mahdollisen tukimateriaalin käyttö ei vie huomiota pois itse esityksestä.  
- pystyy osallistumaan merkityksellisesti keskusteluun ja johtamaan puhetta sekä perustelemaan oman kantansa.  
- kykenee sujuvasti mukauttamaan ilmaisuaan puhetilanteeseen sopivaksi ja huomioi puhetilanteen vaatimukset luontevasti.   
- ääntää sujuvasti ja hänen puhenopeutensa on normaalia. Puheen painotus ja intonaatio tukevat ymmärtämistä.  
- käyttää kieltä monipuolisesti ja vivahteikkaasti.