Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivä, syksy, 2024: IKNS24

Tunnus: IKNS24

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Konetekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

OPETUSSUUNNITELMA
Konetekniikka (AMK), päivätoteutus

Valmistuttuasi koneinsinööriksi toimit koneiden, laitteiden ja tuotantolinjojen suunnittelussa, valmistuksessa, käytössä ja kunnossapidossa. Muita sinua työllistäviä tehtäväalueita ovat esimerkiksi markkinointi- ja koulutustehtävät. Koneinsinöörin työpaikkoja ovat esimerkiksi tuotantolaitokset, suunnittelutoimistot ja maahantuojat. Pohjois-Karjalan maakunnan vahvat metalli- ja muovituotejärjestelmien sekä koneenrakennuksen valmistusverkostot työllistävät osaajia. Opin-noissa kehität insinöörin perustaitojen lisäksi erikoisosaamista älykkäässä tuotannossa ja vastuullisessa suunnittelussa.

Koulutuksen erityispiirteinä ovat älykäs tuotanto ja vastuullinen suunnittelu. Älykäs tuotanto tarkoittaa robotisaation ja joustavan automaation soveltamista. Älykkään tuotannon soveltaminen tehostaa tuotantoa ja laskee kustannuksia. Vastuullinen suunnittelu tarkoittaa ympäristöystävällisten ratkaisujen huomioimista materiaalivalinnoissa ja tuotantoteknologioissa.

Suoritettava tutkinto

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus: 240 op / 4 v

Osaamisen kuvaus

Tutkintojen tavoitteena oleva osaaminen on Kareliassa kuvattu kaikkien tutkintojen yhteisenä ja koulutuskohtaisena osaamisena. Tärkeimmät konetekniikan osaamisalueet ovat vastuullinen suunnittelu, älykäs tuotanto ja yrityksen kilpailukyky, jotka muodostavat osaamisesi perustan. Vastuulliseen suunnitteluun liittyvissä opinnoissa opit huomioimaan tuotteen koko elinkaaren valmistuksesta käytön kautta kierrätykseen. Älykkään tuotannon opinnoissa keskeistä on valmistustekniikan, tuotannon toteuttamisen ja tehostamisen sekä virtualisoinnin ymmärtäminen. Yrityksen kilpailukykyosaamista edistävissä opinnoissa opit hyödyntämään digitalisaatiota tiedon hallinnassa, kehityt esimies- ja alaistaidoissa, hankit työtehtävissä tarvittavat kieli- ja viestintätaidot sekä opit kannattavan liiketoiminnan perusteet.

Valmistuttuasi toimit tuotteiden tai tuotannon suunnittelussa, tuotannon esimiestehtävissä, myynti- tai ostoinsinöörinä, laatuinsinöörinä tai moninaisissa projektitehtävissä. Muita sinua työllistäviä tehtäväalueita ovat esimerkiksi markkinointi- ja koulutustehtävät. Työnantajiasi ovat kone-, metalli- ja muovialan yritykset, suunnittelutoimistot ja maahantuojat. Myös kansainväliset tehtävät Suomessa ja ulkomailla voivat olla uravaihtoehtosi. Tulevat työnantajasi pitävät tärkeänä vahvaa konealan perusosaamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa sekä asiakaspalveluosaamista.

Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö

Konetekniikan tutkinto koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille pakollisten ydinosaamisen opintojen laajuus on 215 opintopistettä. Lisäksi voit valita täydentävän osaamisen opintoja 25 opintopistettä. Ydinosaamisen opintoihin sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö.

Opintojen kahden ensimmäisen vuoden aikana kehityt konetekniikan oppijasta konetekniikan perusteiden osaajaksi. Opinnoissa vahvistat matemaattisluonnontieteellisiä taitojasi yhdistettyinä ammattilisiin opintoihin. Opiskelet mekaniikkaa, konetekniikan perusteita, materiaali- ja valmistustekniikkaa sekä tuotantotekniikan perusteita ja suunnittelutekniikkaa. Jo ensimmäisenä opiskelusyksynä pääset kehittämään käden taitojasi koneenrakennuksen työpajaopinnoissa. Insinöörin työtehtävissä tärkeät kieli- ja viestintätaidot kehittyvät ammatillisiin asiayhteyksiin kytkeytyvissä opinnoissa.

Kahden viimeisen opiskeluvuoden aikana kasvat ammatillisesti konetekniikan soveltajasta konetekniikan kehittäjäksi. Kontruktiotekniikan, tuotantotekniikan, tuotekehityksen ja tuotantotalouden opinnot valmistavat sinua neljännen opiskeluvuoden täydentäviin opintoihin. Voit valita vastuullisen suunnittelun tai älykkään tuotannon 15 opintopisteen kokonaisuuden. Vastuullista suunnitteluosaamista vahvistamaan voit valita teräsrakennesuunnittelun, muovitekniikan tai tarkkuustekniikan 10 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Älykkään tuotannon kokonaisuutta syventää ja laajentaa muovitekniikan tai tarkkuustekniikan 10 opintopisteen kokonaisuus.

Voit sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemiavalmennusta tai opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa korkeintaan 15 opintopistettä. Mikäli edellä mainitut täydentävän osaamisen opinnot eivät vastaa ammatillisia tavoitteitasi, voit keskustella muista vaihtoehdoista oman opettajatuutorin tai opinto-ohjaajasi kanssa.

Työelämäläheinen oppiminen

Opinnoissasi tutustut monipuolisesti työelämään. Opintojen aikana osallistut ammatillista osaamistasi syventäville ja laajentaville harjoittelujaksoille. Opintojen edetessä kolmantena ja neljäntenä vuonna toteutat opintojaksoilla erilaisia toimeksiantoja työelämäkumppaneille. Ainutlaatuisessa oppimiskonepajassa tapahtuva oppiminen on osa opiskeluasi.
Konetekniikan vahva yrityslähtöinen älykkään tuotannon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta liittyy opintoihisi tiivisti esimerkiksi oppimistehtävien, harjoittelun tai opinnäytetyön kautta. Opinnäytetyön teet toimeksiantona alan yritykseen, ja se johtaa usein myös työllistymiseen.

Pedagogiset valinnat

Opetus toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Luentojen ja laskuharjoitusten lisäksi valmistat laboratorioissamme niitä osia ja laitteistoja, joita olet itse suunnitellut yksin tai ryhmässä opettajan ja laboratorioinsinöörin ohjauksessa. Opintoihisi voi sisältyä myös verkkoluentoja, itsenäisesti tai ryhmissä suoritettavia viikoittaisia tehtäviä, työelämävierailuja ja yritysten toimeksiantoja. Oppimiskonepajassamme opiskelet monipuolisesti käytännössä hitsausta, koneistusta, mittaamista ja robotiikkaa. Sinulla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppijana osana yhteisöämme. Opettajat tukevat oppimistasi koko opintojen ajan.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opintojen joustavaa toteuttamista tuetaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) avulla. Aikaisemmin hankitun saamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) ja työssä oppiminen tuovat lisää jouston mahdollisuuksia opiskeluusi. Opintojen nopeuttaminen vaatii opiskelua myös kesälukukautena ja muiden korkeakoulujen verkko-opetus tarjonnan hyödyntämistä. Keskustelu tästä on hyvä käynnistää opinto-ohjaajan kanssa jo opintojen ensimmäisenä vuonna. Täydentäviin opintoihin voit sisällyttää myös Karelian muiden koulutusten ja toisten korkeakoulujen opintoja henkilökohtaisen oppimissuunnitelmasi mukaisesti.


Kansainvälistyminen

Voit hakeutua opiskelemaan Karelian kumppanikorkeakouluun tai suorittaa harjoittelujaksosi ulkomailla. Konetekniikan tärkeimmät kumppanit ovat Saksassa ja Hollannissa. Suosittelemme vaihtojakson ajoittamista toisen lukuvuoden keväälle, mutta myös muista vaihtoehdoista voit keskustella ja saada tukea opinto-ohjaajalta ja kv-koordinaattorilta. Kansainvälisiä vaihtoja varten sinun on mahdollista saada apurahaa. Osallistuminen Karelian laajaan kansainväliseen kehittämistoimintaan on yksi keino hankkia kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Voit vahvistaa kansainvälisyysosaamistasi myös toimimalla tuutorina kansainvälisille opiskelijoille. Opiskelu yhdessä vaihto-opiskelijoiden kanssa on hyvä mahdollisuus kotikansainvälistymiseen. Ydin-osaamisen opintojen kieli- ja viestintäopinnot luovat hyvän perustan kansainvälistymisellesi.


Osaamisen arviointi

Arviointi perustuu tutkinnon osaamistavoitteisiin, jotka on määritelty yhdessä työelämän kanssa. Osaamistasi arvioidaan opintojen aikana monipuolisesti, mikä tukee osaamisesi kehittymistä. Harjaannut antamaan ja vastaanottamaan palautetta opiskelujen aikana. Arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia ja työelämäyhteistyössä myös yrityksiltä saatavaa palautetta. Arviointi ja palaute ohjaavat opiskelijaa eteenpäin kohti tulevan ammatin vaatimuksia. Arviointi tapahtuu opintojakso kohtaisesti Karelian yhteisten arviointiperusteiden mukaisesti.

Uramahdollisuudet ja uraohjaus

Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy monipuolisesti eri teollisuudenaloilta. Opintosi tähtäävät erityisesti kone- ja metalliteollisuuden tuotteiden suunnittelussa ja kehitystyössä sekä tuotannossa tarvittavan osaamisen kehittymiseen.

Työelämän muutokset ja oma urakehitys edellyttävät jatkuvaa oppimista tutkinnon suorittamisen jälkeen. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu työn yhteydessä, mutta sitä voi tehostaa kouluttautumisen avulla. Voit täydentää omaa osaamista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävällä koulutuksella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen avaa sinulle mahdollisuuksia esimerkiksi esimiestehtäviin, vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin tai opettajaksi. Opettajatuutori ja opinto-ohjaaja tukevat sinua urasuunnittelussasi koko opintojen ajan.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
Kevät
2028
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2024 4. / 2025 5. / 2025 6. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2025 4. / 2026 5. / 2026 6. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2026 4. / 2027 5. / 2027 6. / 2027 1. / 2027 2. / 2027 3. / 2027 4. / 2028 5. / 2028 6. / 2028
IKNS23-53
Konetekniikan oppija

(Valitaan kaikki)

56
IKNS23-54
Johdanto konetekniikkaan

(Valitaan kaikki)

25
IK10001 Ammatillinen kasvu 1 2 2 2 2
IK10002 Raportointi 2 2 2 1 1
IK10003 Geometria 3 3 3 3
IK10004 Algebra 3 3 3 3
IK10005 Koneenpiirustus 3 3 3 3
IK10006 CAD 3 3 3 3
IK10007 Taulukkolaskenta 2 2 2 2
IK10008 Konetekniikan fysiikka 3 3 3 3
IK10009 Koneenrakennuksen työpaja 4 4 4 4
IKNS23-55
Mekaniikka

(Valitaan kaikki)

16
IK10087 Statiikka 1 2 2 2 2
IK10088 Statiikka 2 3 3 3 1 1 1
IK10011 Lujuusopin perusteet 3 3 3 3
IK10034 Termodynamiikka ja virtaustekniikka 5 5 5 5
IK10013 English for Mechanical Engineering 3 3 3 1 1 1
IKNS23-56
Konetekniikan perusteet

(Valitaan kaikki)

15
IK10014 Ohutlevytuotteen suunnittelu 5 5 5 2.5 2.5
IK10015 Ohutlevytuotteen valmistus 2 2 2 2
IK10016 Koneensuunnittelun perusteet 5 5 5 2.5 2.5
IK10017 Konetekniikan kemia 3 3 3 3
IKNS23-57
Konetekniikan perusteiden osaaja

(Valitaan kaikki)

55
IKNS23-58
Materiaalitekniikka

(Valitaan kaikki)

10
IK10018 Metallioppi 4 4 4 2 2
IK10019 Muovit ja keraamit 2 2 2 2
IK10020 Ammatillinen kasvu 2 1 1 1 1
IK10021 Lujuusoppi 3 3 3 1.5 1.5
IKNS23-59
Valmistustekniikka

(Valitaan kaikki)

15
IK10022 Koneistettavan osan suunnittelu 4 4 4 1.3 1.3 1.3
IK10023 Koneistettavan osan valmistus 2 2 2 1 1
IK10024 Mittaustekniikka 3 3 3 1 1 1
IK10012 Hydrauliikka ja pneumatiikka 4 4 4 2 2
IK10026 Sociala kontakter 2 2 2 2
IKNS23-60
Tuotantotekniikan perusteet

(Valitaan kaikki)

15
IK10027 Teollisuustuotanto 3 3 3 1 1 1
IK10028 Tuotantojärjestelmät 3 3 3 1.5 1.5
IK10029 Koneturvallisuus 3 3 3 3
IK10030 Differentiaalilaskenta 3 3 3 1.5 1.5
IK10043 Viestintä 3 3 3 1.5 1.5
IKNS23-61
Suunnittelutekniikka

(Valitaan kaikki)

15 15 15 5 5 5
IK10032 Dynamiikka 5 5 5 2.5 2.5
IK10033 Koneen osien suunnittelu 5 5 5 2.5 2.5
IK10040 Tuotekehitys koneenrakennuksessa 5 5 5 2.5 2.5
IKNS23-62
Konetekniikan soveltaja

(Valitaan kaikki)

59
IKNS23-63
Konstruktiotekniikka

(Valitaan kaikki)

15
IK10035 Tuotantolaitesuunnittelu 4 4 4 4
IK10036 Finite Element Methods (FEM) 4 4 4 2 2
IK10037 Materiaalin valinta 2 2 2 2
IK10038 Koneen voimansiirto 5 5 5 2.5 2.5
IKNS23-64
Tuotekehitys

(Valitaan kaikki)

14
IK10025 Koneautomaatio 4 4 4 2 2
IK10039 Ammatillinen kasvu 3 1 1 1 1
IK10041 Tuotekehitystoiminta 4 4 4 2 2
IK10042 Svenska för maskiningenjörer 2 2 2 2
IK10031 Professional Communication in English 3 3 3 3
IKNS23-65
Tuotantotekniikka

(Valitaan kaikki)

15
IK10044 Valmistusautomaatio 4 4 4 4
IK10045 Tuotannon kehitysmenetelmät 4 4 4 4
IK10046 Tuotannon laatu 4 4 4 4
IK10047 Tuotannon ohjaus 3 3 3 3
IKNS23-66
Tuotantotalous

(Valitaan kaikki)

15
IK10048 Yritystalous 5 5 5 2.5 2.5
IK10049 Johtaminen ja henkilöstöhallinto 3 3 3 3
IK10050 Logistiikka 3 3 3 3
IK10051 Kunnossapito 4 4 4 4
IKNS23-67
Konetekniikan kehittäjä

(Valitaan kaikki)

45
IKNS23-68
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
IK10069 Harjoittelu 1 5 5 5 5
IK10070 Harjoittelu 2 5 5 5 5
IK10071 Harjoittelu 3 20 20 20 20
IKNS23-69
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KY10001 Opinnäytetyö, suunnitelma 5 5 5 5
KY10002 Opinnäytetyö, toteutus 5 5 5 2.5 2.5
KY10003 Opinnäytetyö, viimeistely 5 5 5 5
IKNS23-70
Täydentävän osaamisen opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
IKNS23-71
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
IKNS23-72
Älykäs tuotanto

(Valitaan kaikki)

15
IK10052 Ammatillinen kasvu 4 1 1 1 1
IK10053 Toleranssianalyysi 3 3 3 3
IK10054 Tuotannon automatisointi 3 3 3 3
IK10061 Tuotannon optimointi 3 3 3 3
IK10062 Robotiikka 3 3 3 3
IK10063 Data-analytiikka tuotannon kehittämisessä 2 2 2 2
IKNS23-73
Vastuullinen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
IK10052 Ammatillinen kasvu 4 1 1 1 1
IK10053 Toleranssianalyysi 3 3 3 3
IK10054 Tuotannon automatisointi 3 3 3 3
IK10055 Hitsatun rakenteen suunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
IK10056 Rakenteiden optimointi 3 3 3 3
IK10057 Kestävä kehitys 2 2 2 1 1
IKNS23-74
Precision Engineering

(Valitaan kaikki)

10
IK10067 Precision Engineering 5 5 5 2.5 2.5
IK10068 Ultraprecision Manufacturing and measuring 5 5 5 2.5 2.5
IKNS23-75
Muovitekniikka

(Valitaan kaikki)

10
IK10064 Ruiskuvalutekniikka 5 5 5 2.5 2.5
IK10065 Muovikomposiitit 3 3 3 1.5 1.5
IK10066 Metalliruiskuvalu 2 2 2 2
IKNS23-76
Teräsrakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

10
IK10058 Teräsrakenteet 4 4 4 2 2
IK10059 Teräsrakenteiden mekaniikka 4 4 4 2 2
IK10060 Lujuusopilliset mittaukset 2 2 2 2
IKNS23-77
Muut täydentävän osaamisen opinnot

(Valitaan kaikki)

0
Yhteensä 240 61 60 59 95 30 31 25 35 29 30 80 15 1 16 13 14 16 1 2.3 9.8 12.8 13 21 1 0 14.5 14.5 16.5 13.5 0 0 53.5 26.5 7.5 7.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset kompetenssit 2022 alk

Suomen ammattikorkeakouluissa tutkintojen osaaminen on määritelty koulutuskohtaisina ja yhteisinä kompetensseina. Kompetensseilla tarkoitetaan laajoina osaamiskokonaisuuksina, yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelminä. Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden perustan. Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille ja tutkinnoille yhteisiä osaamisalueita, jotka luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

1 Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.

- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman
alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Ammatillinen kasvu 1
Raportointi
Algebra
Koneenrakennuksen työpaja
Lujuusopin perusteet
Konetekniikan kemia
Sociala kontakter
Teollisuustuotanto
Tuotantojärjestelmät
Viestintä
Tuotantolaitesuunnittelu
Tuotekehitystoiminta
Tuotannon kehitysmenetelmät
Tuotannon ohjaus
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö, suunnitelma
Opinnäytetyö, toteutus
Opinnäytetyö, viimeistely
Data-analytiikka tuotannon kehittämisessä
2 Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä

- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Ammatillinen kasvu 1
Raportointi
Geometria
Koneenpiirustus
CAD
Konetekniikan fysiikka
Termodynamiikka ja virtaustekniikka
Ohutlevytuotteen suunnittelu
Ohutlevytuotteen valmistus
Koneensuunnittelun perusteet
Konetekniikan kemia
Ammatillinen kasvu 2
Hydrauliikka ja pneumatiikka
Sociala kontakter
Teollisuustuotanto
Viestintä
Tuotantolaitesuunnittelu
Koneen voimansiirto
Koneautomaatio
Tuotekehitystoiminta
Svenska för maskiningenjörer
Tuotannon kehitysmenetelmät
Tuotannon ohjaus
Yritystalous
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö, suunnitelma
Opinnäytetyö, toteutus
Opinnäytetyö, viimeistely
Ammatillinen kasvu 4
Ammatillinen kasvu 4
Hitsatun rakenteen suunnittelu
3 Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.

- kykenee vastaamaan omasta toimin nastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Ammatillinen kasvu 1
Raportointi
Ohutlevytuotteen suunnittelu
Ammatillinen kasvu 2
Teollisuustuotanto
Tuotantojärjestelmät
Viestintä
Tuotantolaitesuunnittelu
Finite Element Methods (FEM)
Ammatillinen kasvu 3
Tuotekehitystoiminta
Tuotannon kehitysmenetelmät
Tuotannon ohjaus
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö, suunnitelma
Opinnäytetyö, toteutus
Opinnäytetyö, viimeistely
Ammatillinen kasvu 4
Tuotannon optimointi
Data-analytiikka tuotannon kehittämisessä
Ammatillinen kasvu 4
Rakenteiden optimointi
Teräsrakenteet
Teräsrakenteiden mekaniikka
Lujuusopilliset mittaukset
4 Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.

- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden
ja ongelmien monia näkökulmia.

Termodynamiikka ja virtaustekniikka
Ohutlevytuotteen suunnittelu
Ohutlevytuotteen valmistus
Metallioppi
Muovit ja keraamit
Teollisuustuotanto
Koneturvallisuus
Viestintä
Koneen osien suunnittelu
Tuotantolaitesuunnittelu
Finite Element Methods (FEM)
Materiaalin valinta
Koneautomaatio
Tuotekehitystoiminta
Valmistusautomaatio
Tuotannon kehitysmenetelmät
Tuotannon laatu
Tuotannon ohjaus
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö, suunnitelma
Opinnäytetyö, toteutus
Opinnäytetyö, viimeistely
Rakenteiden optimointi
Teräsrakenteet
Teräsrakenteiden mekaniikka
Lujuusopilliset mittaukset
5 Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.

- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää
monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Sociala kontakter
Teollisuustuotanto
Tuotantojärjestelmät
Viestintä
Ammatillinen kasvu 3
Tuotekehitystoiminta
Tuotannon kehitysmenetelmät
Tuotannon ohjaus
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö, suunnitelma
Opinnäytetyö, toteutus
Opinnäytetyö, viimeistely
6 Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus -ja kehittämismenetelmiä.

− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Geometria
Algebra
Ohutlevytuotteen suunnittelu
Ohutlevytuotteen valmistus
Metallioppi
Muovit ja keraamit
Lujuusoppi
Teollisuustuotanto
Tuotantojärjestelmät
Koneturvallisuus
Viestintä
Tuotekehitys koneenrakennuksessa
Tuotantolaitesuunnittelu
Finite Element Methods (FEM)
Materiaalin valinta
Ammatillinen kasvu 3
Tuotannon kehitysmenetelmät
Tuotannon laatu
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Kunnossapito
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö, suunnitelma
Opinnäytetyö, toteutus
Opinnäytetyö, viimeistely
Ammatillinen kasvu 4
Tuotannon optimointi
Data-analytiikka tuotannon kehittämisessä
Ammatillinen kasvu 4
Hitsatun rakenteen suunnittelu
Rakenteiden optimointi
Teräsrakenteet
Teräsrakenteiden mekaniikka
Lujuusopilliset mittaukset
Luokittelemattomat
Taulukkolaskenta
Statiikka 1
Statiikka 2
English for Mechanical Engineering
Koneistettavan osan suunnittelu
Koneistettavan osan valmistus
Mittaustekniikka
Differentiaalilaskenta
Dynamiikka
Professional Communication in English
Toleranssianalyysi
Tuotannon automatisointi
Robotiikka
Toleranssianalyysi
Tuotannon automatisointi
Kestävä kehitys
Precision Engineering
Ultraprecision Manufacturing and measuring
Ruiskuvalutekniikka
Muovikomposiitit
Metalliruiskuvalu

Insinööri (AMK), Konetekniikka, osaamiskompetenssit 2022 alk

1. Vastuullinen suunnittelu

Valmistuva opiskelija
- soveltaa luonnontieteitä konetekniikassa: on jo tuotannossa!
- osaa ratkaista lujuusopin perusongelmia
- osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita, huomioiden valmistettavuuden
- osaa hyödyntää 3D-mallinnusta tuotteen kehitys-, suunnittelu ja simulointi-työssä
- osaa laatia teknisiä dokumentteja valmistuksen näkökulmasta
- osaa soveltaa tuotekehityksen menetelmiä
- ymmärtää koneenrakentamisessa CE-merkinnän vaatimukset
- ymmärtää kansainvälisen ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä suunnitteluorganisaatiossa
- osaa soveltaa konerakennuksen standardeja (geometriset standardit)
- osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
- ymmärtää materiaalien valinnan ja valmistusmenetelmien vaikutuksen suunnitteluun, valmistukseen ja laatuun, kustannuksiin
- osaa ratkaista ongelmia systemaattisesti tutkittuun tietoon perustuen
- tietää yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
- osaa hyödyntää koneteknisiä mittauksia vastuullisen suunnittelun osana
- ymmärtää tuotantoautomaation rajoitteet

Koneenpiirustus
CAD
Konetekniikan fysiikka
Koneenrakennuksen työpaja
Lujuusopin perusteet
Termodynamiikka ja virtaustekniikka
Ohutlevytuotteen suunnittelu
Ohutlevytuotteen valmistus
Koneensuunnittelun perusteet
Konetekniikan kemia
Metallioppi
Muovit ja keraamit
Lujuusoppi
Hydrauliikka ja pneumatiikka
Teollisuustuotanto
Tuotantojärjestelmät
Koneturvallisuus
Viestintä
Dynamiikka
Koneen osien suunnittelu
Tuotekehitys koneenrakennuksessa
Tuotantolaitesuunnittelu
Finite Element Methods (FEM)
Materiaalin valinta
Koneen voimansiirto
Tuotekehitystoiminta
Valmistusautomaatio
Tuotannon kehitysmenetelmät
Tuotannon ohjaus
Yritystalous
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Logistiikka
Kunnossapito
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Tuotannon optimointi
Data-analytiikka tuotannon kehittämisessä
Hitsatun rakenteen suunnittelu
Rakenteiden optimointi
Teräsrakenteet
Teräsrakenteiden mekaniikka
Lujuusopilliset mittaukset
2. Älykäs tuotanto

Valmistuva opiskelija
- osaa hyödyntää luonnontieteitä konetekniikassa.
- tunnistaa yrityksessä käytettyjen komponenttien ominaisuudet tuotannon näkökulmasta
- osaa hyödyntää koneteknisiä mittauksia valmistuksen näkökulmasta
- pystyy systemaattiseen ongelmanratkaisuun valmistuksen lähtökohdista
- tietää nykyaikaisen kunnossapidon mahdollisuudet
- ymmärtää tuotantojärjestelmien ja -automaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
- osaa tuotannon suunnittelun perusteet
- hallitsee toiminnan kehittämisen perusteet
- osaa simuloida tuotannon automaation eri kokonaisuuksia
- ymmärtää tuotantolaitteiston ja ohjausten perusteet
- ymmärtää joustavien tuotantojärjestelmien ja robotiikan rakenne- ja käyttöperiaatteet

Koneenpiirustus
CAD
Konetekniikan fysiikka
Koneenrakennuksen työpaja
Termodynamiikka ja virtaustekniikka
Ohutlevytuotteen suunnittelu
Ohutlevytuotteen valmistus
Koneensuunnittelun perusteet
Metallioppi
Muovit ja keraamit
Hydrauliikka ja pneumatiikka
Teollisuustuotanto
Tuotantojärjestelmät
Dynamiikka
Koneen osien suunnittelu
Tuotantolaitesuunnittelu
Koneen voimansiirto
Koneautomaatio
Tuotekehitystoiminta
Valmistusautomaatio
Tuotannon kehitysmenetelmät
Tuotannon ohjaus
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Tuotannon optimointi
Data-analytiikka tuotannon kehittämisessä
Hitsatun rakenteen suunnittelu
Teräsrakenteet
3. Yrityksen kilpailukyky

- Valmistuva opiskelija
- ymmärtää logistiikan mahdollisuudet ja lainalaisuudet
- hallitsee varastonarvon arvioinnin ja laskennan
- osaa selvittää henkilöstö- ja koneresurssien tarpeen tuotannon eri vaiheissa
- osaa hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia tiedon hallinnassa
- osaa analysoida valmistuksen kustannukset tuotannon erivaiheessa
- omaa hyvät esimies- ja alaistaidot
- osaa työlainsäädännön perusteet
- omaa alan työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kieli- ja viestintätaidon
- ymmärtää kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia
- osaa toimia yhteistyössä yrityksen eri toimijoiden kesken

Koneenpiirustus
CAD
Lujuusopin perusteet
Ohutlevytuotteen suunnittelu
Ohutlevytuotteen valmistus
Koneensuunnittelun perusteet
Metallioppi
Muovit ja keraamit
Ammatillinen kasvu 2
Hydrauliikka ja pneumatiikka
Teollisuustuotanto
Tuotantojärjestelmät
Koneturvallisuus
Viestintä
Tuotantolaitesuunnittelu
Finite Element Methods (FEM)
Materiaalin valinta
Koneen voimansiirto
Tuotekehitystoiminta
Valmistusautomaatio
Tuotannon kehitysmenetelmät
Tuotannon laatu
Tuotannon ohjaus
Yritystalous
Johtaminen ja henkilöstöhallinto
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Tuotannon optimointi
Data-analytiikka tuotannon kehittämisessä
Hitsatun rakenteen suunnittelu
Rakenteiden optimointi
Teräsrakenteet
Teräsrakenteiden mekaniikka
Lujuusopilliset mittaukset
Luokittelemattomat
Ammatillinen kasvu 1
Raportointi
Geometria
Algebra
Taulukkolaskenta
Statiikka 1
Statiikka 2
English for Mechanical Engineering
Koneistettavan osan suunnittelu
Koneistettavan osan valmistus
Mittaustekniikka
Sociala kontakter
Differentiaalilaskenta
Ammatillinen kasvu 3
Svenska för maskiningenjörer
Professional Communication in English
Opinnäytetyö, suunnitelma
Opinnäytetyö, toteutus
Opinnäytetyö, viimeistely
Ammatillinen kasvu 4
Toleranssianalyysi
Tuotannon automatisointi
Robotiikka
Ammatillinen kasvu 4
Toleranssianalyysi
Tuotannon automatisointi
Kestävä kehitys
Precision Engineering
Ultraprecision Manufacturing and measuring
Ruiskuvalutekniikka
Muovikomposiitit
Metalliruiskuvalu

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
IKNS23-53
Konetekniikan oppija

(Valitaan kaikki)

56
IKNS23-54
Johdanto konetekniikkaan

(Valitaan kaikki)

25
IK10001 Ammatillinen kasvu 1 2
IK10002 Raportointi 2
IK10003 Geometria 3
IK10004 Algebra 3
IK10005 Koneenpiirustus 3
IK10006 CAD 3
IK10007 Taulukkolaskenta 2
IK10008 Konetekniikan fysiikka 3
IK10009 Koneenrakennuksen työpaja 4
IKNS23-55
Mekaniikka

(Valitaan kaikki)

16
IK10087 Statiikka 1 2
IK10088 Statiikka 2 3
IK10011 Lujuusopin perusteet 3
IK10034 Termodynamiikka ja virtaustekniikka 5
IK10013 English for Mechanical Engineering 3
IKNS23-56
Konetekniikan perusteet

(Valitaan kaikki)

15
IK10014 Ohutlevytuotteen suunnittelu 5
IK10015 Ohutlevytuotteen valmistus 2
IK10016 Koneensuunnittelun perusteet 5
IK10017 Konetekniikan kemia 3
IKNS23-57
Konetekniikan perusteiden osaaja

(Valitaan kaikki)

55
IKNS23-58
Materiaalitekniikka

(Valitaan kaikki)

10
IK10018 Metallioppi 4
IK10019 Muovit ja keraamit 2
IK10020 Ammatillinen kasvu 2 1
IK10021 Lujuusoppi 3
IKNS23-59
Valmistustekniikka

(Valitaan kaikki)

15
IK10022 Koneistettavan osan suunnittelu 4
IK10023 Koneistettavan osan valmistus 2
IK10024 Mittaustekniikka 3
IK10012 Hydrauliikka ja pneumatiikka 4
IK10026 Sociala kontakter 2
IKNS23-60
Tuotantotekniikan perusteet

(Valitaan kaikki)

15
IK10027 Teollisuustuotanto 3
IK10028 Tuotantojärjestelmät 3
IK10029 Koneturvallisuus 3
IK10030 Differentiaalilaskenta 3
IK10043 Viestintä 3
IKNS23-61
Suunnittelutekniikka

(Valitaan kaikki)

15
IK10032 Dynamiikka 5
IK10033 Koneen osien suunnittelu 5
IK10040 Tuotekehitys koneenrakennuksessa 5
IKNS23-62
Konetekniikan soveltaja

(Valitaan kaikki)

59
IKNS23-63
Konstruktiotekniikka

(Valitaan kaikki)

15
IK10035 Tuotantolaitesuunnittelu 4
IK10036 Finite Element Methods (FEM) 4
IK10037 Materiaalin valinta 2
IK10038 Koneen voimansiirto 5
IKNS23-64
Tuotekehitys

(Valitaan kaikki)

14
IK10025 Koneautomaatio 4
IK10039 Ammatillinen kasvu 3 1
IK10041 Tuotekehitystoiminta 4
IK10042 Svenska för maskiningenjörer 2
IK10031 Professional Communication in English 3
IKNS23-65
Tuotantotekniikka

(Valitaan kaikki)

15
IK10044 Valmistusautomaatio 4
IK10045 Tuotannon kehitysmenetelmät 4
IK10046 Tuotannon laatu 4
IK10047 Tuotannon ohjaus 3
IKNS23-66
Tuotantotalous

(Valitaan kaikki)

15
IK10048 Yritystalous 5
IK10049 Johtaminen ja henkilöstöhallinto 3
IK10050 Logistiikka 3
IK10051 Kunnossapito 4
IKNS23-67
Konetekniikan kehittäjä

(Valitaan kaikki)

45
IKNS23-68
Harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
IK10069 Harjoittelu 1 5
IK10070 Harjoittelu 2 5
IK10071 Harjoittelu 3 20
IKNS23-69
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

15
KY10001 Opinnäytetyö, suunnitelma 5
KY10002 Opinnäytetyö, toteutus 5
KY10003 Opinnäytetyö, viimeistely 5
IKNS23-70
Täydentävän osaamisen opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
IKNS23-71
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
IKNS23-72
Älykäs tuotanto

(Valitaan kaikki)

15
IK10052 Ammatillinen kasvu 4 1
IK10053 Toleranssianalyysi 3
IK10054 Tuotannon automatisointi 3
IK10061 Tuotannon optimointi 3
IK10062 Robotiikka 3
IK10063 Data-analytiikka tuotannon kehittämisessä 2
IKNS23-73
Vastuullinen suunnittelu

(Valitaan kaikki)

15
IK10052 Ammatillinen kasvu 4 1
IK10053 Toleranssianalyysi 3
IK10054 Tuotannon automatisointi 3
IK10055 Hitsatun rakenteen suunnittelu 3
IK10056 Rakenteiden optimointi 3
IK10057 Kestävä kehitys 2
IKNS23-74
Precision Engineering

(Valitaan kaikki)

10
IK10067 Precision Engineering 5
IK10068 Ultraprecision Manufacturing and measuring 5
IKNS23-75
Muovitekniikka

(Valitaan kaikki)

10
IK10064 Ruiskuvalutekniikka 5
IK10065 Muovikomposiitit 3
IK10066 Metalliruiskuvalu 2
IKNS23-76
Teräsrakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

10
IK10058 Teräsrakenteet 4
IK10059 Teräsrakenteiden mekaniikka 4
IK10060 Lujuusopilliset mittaukset 2
IKNS23-77
Muut täydentävän osaamisen opinnot

(Valitaan kaikki)

0