Siirry suoraan sisältöön

Differentiaalilaskenta (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6020-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 04.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Lisbeth Smolander
  • Pekka Kosunen

Vastuuopettaja

Johanna Luostarinen

Ryhmät

  • IKNS21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa funktion hetkellisen ja kokonaismuutoksen laskemisen. Opiskelija ymmärtää keskeisimmät derivointi- ja integrointisäännöt sekä osaa soveltaa näitä käytännön ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

- Funktion hetkellinen muutos
- Derivaatan käsite ja derivoimissäännöt
- Ääriarvoprobleemat ja niiden sovellukset
- Integraalin käsite ja integroimissäännöt
- Epämääräisten kappaleiden pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
- Painopiste ja momentti

Oppimateriaalit

Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka, ISBN 978-951-37-6352-7, Edita

Opetusmenetelmät

Differentiaali- ja integraalilaskennan käyttäminen ammattiopintojen sovelluksissa.
• Luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua
• Opinnon aikana tehdään myös 2 välikoetta ja yksi etätehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan tunneilla etenemisen mukaan. Loppukoe joulukuussa 2022 työjärjestyksen mukaisesti. Samalla sisällöllä kokeen voi uusia kaksi kertaa 31.5.2023 asti. Uusintakokeiden ajankohdat ilmoitetaan Moodle-oppimisympäristössä. Tätä opintoa ei voi suorittaa EXAMissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös loppukokeella joulukuussa 2022.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

• Luentoja ja harjoituksia 28 tuntia
• Itseopiskelua 50 tuntia
• Yhteensä 78 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu välikokeisiin, harjoitustehtäviin ja laskuharjoituksiin. Jos pistemääräsi on
• alle 35 % maksimipistemäärästä: arvosana 0,
• 35 % - 47 % maksimista: arvosana 1,
• 48 % - 59 % maksimista: arvosana 2,
• 60 % - 72 % maksimista: arvosana 3,
• 73 % - 85 % maksimista: arvosana 4 ja
• 86 % tai yli maksimista: arvosana 5.
Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan myös hyväksytty etätehtävä. Etätehtävä palautettava viimeistään 16.12.2022.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan (1-2) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä differentiaali- ja integraalilaskennan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa.
Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista differentiaali- ja integraalilaskennan perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän arvosanan (3-4) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti differentiaali- ja integraalilaskennan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia differentiaali- ja integraalilaskennan ongelmia.
Opiskelija osaa ratkaista differentiaali- ja integraalilaskennan perustehtäviä ja osaa arvioida omaa osaamistaan.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän arvosanan (5) kriteerit suhteessa osaamistavoitteisiin ovat:
Opiskelija osaa käyttää differentiaali- ja integraalilaskennan termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia differentiaali- ja integraaliaskennan ja ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.
Opiskelija osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskennan osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.